ตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุสัตว์ (มาตรฐานฟาร์ม) สำหรับฟาร์มแพะ

Read more ...

ประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต

Read more ...

ตรวจสอบ แนะนำผู้ประกอบการเพื่อขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์

Read more ...