วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ดังนี้

  • สนง.ปศอ.เชียงคาน ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยเข้าสำรวจข้อมูลสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกเนื้อสุกรและเนื้อโค ในพื้นที่ตำบลธาตุ,นาซ่าว จำนวน 7 ราย ในการนี้ได้แนะนำข้อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559


  • สนง.ปศอ.ท่าลี่ ออกตรวจและให้คำแนะนำผู้ประการจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 และตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์ แอฟริกา ในสุกร และการระบาดของโรคไข้วัดนก จำนวน 15 ราย


  • สนง.ปศอ.ภูกระดึง ออกตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้คำแนะนำข้อระเบียบต่างๆ และให้ดูแลภาชนะพร้อมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 8 ราย ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลภูกระดึง