วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.สุวัตน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย และนายพิงพันธ์ เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามการแก้ไขข้อเสนอแนะปรับปรุงการรับรองหลักการปฎิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม โคนม (GAP)ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย