วันที่ 10 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์เขต 4 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการ ฟาร์มแพะเนื้อ” การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการฟาร์มแพะเนื้อ เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 รายจาก จ.เลย,ขอนแก่น,หนองบัวลำภูและกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ณ โนราฟาร์ม อ.เอราวัณ จ.เลย โดยมี ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธาน ในการนี้ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 ได้มาพบปะ ให้ข้อคิดและคำแนะในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ในวันนี้ด้วย