วันที่ 10 เมษายน 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอนาด้วง ดำเนินการ ตรวจติดตาม การขอรับรอง การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มโคนม (GAP)พร้อมทั้ง ให้ความรู้และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตน้ำนมดิบภายในฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง เกษตรกร จำนวน 3 ราย