วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการ โรงฆ่าสัตว์จังหวัดเลย ประกอบด้วย ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้แทนสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ผู้แทนผังเมืองและ โยธาธิการจังหวัดเลย ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเลย และปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย ดำเนินการตรวจสอบและแนะนำผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขออนุญาตจัดตั้ง โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้ประกอบการจำนวน 2 ราย เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนา โรงฆ่าสัตว์ และผลิตภัณฑ์ จากเนื้อสัตว์สู่ผู้บริโภคภายในพื้นที่จังหวัดเลย ผลการดำเนินการติดตามแนะนำคณะกรรมการ เสนอให้ ทำการพัฒนาปรับปรุง ในด้านความสะอาด ซึ่งผู้ประกอบการ ยินดีพัฒนา ตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ต่อไป