วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยโดยผู้ร่วมเข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ และผู้ประกอบการ โรงฆ่าสัตว์ภาครัฐและ เอกชน จำนวน 11 ราย เพื่อ ชี้แจง ระเบียบข้อบังคับแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ และเตรียมความพร้อม รับการตรวจต่ออายุ ใบอนุญาต ฆ่าสัตว์ ซึ่งจะหมดอายุการรับรอง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564