“การตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ”

Read more ...

ปศุสัตว์เลย เปิดการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "การป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

Read more ...

ประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต

Read more ...

More Articles ...