อบรมสัมมนาผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล จังหวัดเลย

Read more ...