โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563

Read more ...

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ แบบแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more ...