การดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร ปี 2564

Read more ...

ตรวจติดตามส่งมอบแพะโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ อ.

Read more ...

การฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกระบือให้เกษตรกร จังหวัดเลย

Read more ...

จังหวัดเลย จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่  กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้จากสภาวะวิกฤติโควิด-19 

Read more ...

More Articles ...