ปศุสัตว์เลยร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจสินเชื่อ ธ.ก.ส. กลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเลี้ยงแพะเนื้อ จังหวัดเลย

Read more ...

จังหวัดเลย ประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ การจัดทำแผนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ฯ

Read more ...

จังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ฯ ครั้งที่ 1/2563

Read more ...

จังหวัดเลย แถลงข่าวและเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

Read more ...