โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

17 มกราคม 2561 โครงการบูรณาการสร้างร้อยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย อ.ด่านซ้าย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...