ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ให้บริการผสมเทียมแก่โค-กระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลย