วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยร่วมกับ เทศบาลตำบลนาด้วงและ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จัดกิจกรรม Kick Off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์ และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มีประชาชน ร่วมพิธีเปิด 55 คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาด้วง โดยมี นายชาติชาย มังคละไชยา นายกเทศมนตรีตำบลนาด้วง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายยงยุทธ เทพวันดี ปลัดเทศบาลตำบลนาด้วง กล่าวรายงานโครงการฯ ในงานยังมีกิจกรรมให้บริการฟรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง อบรมอาสาปศุสัตว์ ภายใต้กิจกรรมมีการให้บริการ

  • ทำหมันสุนัขจำนวน 19 ตัว
  • ทำหมันแมวจำนวน 8 ตัว
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหมด 52 ตัว

รายงานโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย