28 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดยนายคณายศ กริอุณะ นายสัตวแพทยชำนาญงานการพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหาแนวทางป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมอำเภอนาแห้ว มติที่ประชุมท้องถิ่นอำเภอนาแห้ว จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และ ดำเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัขที่มีเจ้าของ อายุครบ 2 เดือน ให้ได้ 100% เพื่อป้องกันการเกิดโรค