วันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จัดกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวต้อนรับ และนายสัตวแพทย์ คณายศ กริอุณะ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยให้บริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ แนะนำให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ แก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะต่อไป โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน