วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เพื่อลดปริมาณประชากรสัตว์ ผู้รับบริการทั้งหมด 150 ราย รับบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 21 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว แมวเมีย 20 ตัว วัคซีนสุนัข-แมว ทั้งหมด 250 ตัว ฉีดกำจัดเห็บหมัด 10 ตัว รักษาสัตว์ 1 ตัว