9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่...ภูกระดึง พบปะหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรผู้มารับบริการด้านปศุสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)และแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรค