29 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย, นายจิรานุวัฒน์ สิงห์ไกรหาญ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุกรพันธุ์/ขุนเลย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเลย , สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยสำหรับการจัดทำระบบ การป้องกันโรคในฟาร์มสุกรรายย่อยเพื่อป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดเลย “เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร” (African swine fever) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อให้ผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะฟาร์มรายย่อย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง
  • เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีความพร้อมสามารถตอบโต้ภาวะการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้องได้
  • เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าอบรมมีการสร้างเครือข่ายที่ดีในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

    เป้าหมายผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 350 ราย ณ โรงแรมเลยพาเลซ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ เป็นประธาน