ระหวา่งวันที่ 9-11 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ให้บริการผสมเทียม ดังนี้

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ ออกบริการผสมเทียมโคนม ของนางเกษร คำจันทร์ หมู่ 1 ตำบลผาอินทร์แปลง จำนวน 3 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง ออกบริการผสมเทียมโคเนื้อ ของนางจิราพร เกษทองมา หมู่ที่ 16 ตำบลทรายขาว จังหวัดเลย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง ออกบริการผสมเทียมโคเนื้อ ตำบลภูหอ จังหวัดเลย