วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอ ด่านซ้าย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ดำเนินการฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนฯ แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และบทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ โดยมีอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลวังยาว เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย