วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีดำเนินการ ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนฯ แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และบทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ โดยมีนายผดุงศักดิ์ วงษ์หอมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นางจุมพร แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายแผน นายพิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักพัฒนาชุมชน และอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย