17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศ นายบุญโชค บรรณสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และนายธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกร"สุธาสิณีฟาร์ม" หมู่ 3 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐานแล้ว มีการเลี้ยงสุกรขุน จำนวน 800 ตัว เป็นฟาร์มพันธะสัญญากับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้แนะนำการเข็มงวดควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม และการเคลื่อนย้ายสุกร ต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ ให้แก่นายชาญชัย คุ้มบุญ ผู้จัดการฝ่ายผลิตสุกร และเจ้าของฟาร์ม โดยเฉพาะต้องมีการประเมินความเสี่ยงฟาร์ม และตรวจโรคASF เป็นลบก่อนการเคลื่อนย้ายสุกรทุกครั้ง