ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมมือกับองค์การบริหารตำบล ในพื้นที่จังหวัดเลย ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จำนวน 83 ตัว โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจาร ย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเลย ดังนี้

8 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ปากชมร่วมเทศบาลตำเชียงกลม ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 594 ตัว ณ หอประชุมเทศบาลเชียง ม. 1 บ้านเชียงกลม ม.2 บ้านกลางและ ม.6 วัดบ้านปางคอม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชมจังหวัดเลย


22 เมษายน 2564 เวลา 09.05 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข 296 ตัว แมว 47 ตัว รวม 343 ตัว ณ บ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้วร่วมกับองค์การบริหารตำบลแสงภา ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 22 ตัว ตามโครงการความร่วมมือรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ หมู่ 2 บ้าน ป่าก่อ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


30 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึงร่วมกับองค์การบริหารตำบลผานกเค้า ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จำนวน 141 ตัว ณ บ้านซำไฮ ม. 10 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย