วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธาน ในพิธีปล่อยแถวรถยนต์ออกปฏิบัติงาน โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
  • เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ บริการตรวจสุขภาพ บำบัดโรคสัตว์ ทำให้สัตว์มีสุขภาพสัตว์สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากโรค
  • เพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมจัดกิจกรรมบริการประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์

    จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมือง ตำบลนาดินดำ และตำบลน้ำสวย การจัดกิจกรรม มีดังนี้ การตรวจสุขภาพ การบำบัดโรคสัตว์ การพัฒนาสุขภาพสัตว์ เช่น การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การให้ยาบำรุงร่างกายสัตว์ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ และการให้บริการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ และการควบคุมป้องกันโรคสัตว์

    โดยมีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดเลย ด่านกักกันสัตว์เลย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวฯ ผลการดำเนินงานในวันแรก มีดังนี้ บริการฉีดยาบำรุงฉีดยา ฉีดยาถ่ายพยาธิ พ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละตรวจดูเเลรักษาสุขภาพของสัตว์ ให้บริการเกษตรกร จำนวน 80 ราย ฉีดยาบำรุง เเพะ 320 ตัว ฉีดยาถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน โค 98 ตัว เเพะ 150 ตัว รักษพยาบาลสัตว์ป่วย โค 6 ตัว เเพะ 9 ตัว