7 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยกลุ่มพัฒนสุขภาพสัตว์ นายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง,อำเภอภูหลวง ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 54 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข 17 ตัว แมว 14 ตัว รวมเป็น 31 ตัว