วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว นายวุฒิพงษ์ สนั่นเครื่อง ปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วย นางผลทอง ยศปัญญา และนางสาวจุฑารัตน์ นามปัญญา ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ อบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ของจังหวัดเลย ปี 2560 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและมอบใบมอบอำนาจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย