วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว นายวุฒิพงษ์ สนั่นเครื่อง ปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว พร้อมด้วย นางผลทอง ยศปัญญา และนางสาวจุฑารัตน์ นามปัญญา นายกิตตินันท์ ดาตา ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ของจังหวัดเลย ปี 2560

  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข-แมว สุนัข จำนวน 53 ตัว แมว จำนวน 4 ตัว รวม 57 ตัว ณ บ้านนาเชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านนาลึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย