วันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วย นางผลทอง ยศปัญญา และนางสาวจุฑารัตน์ นามปัญญา นายกิตตินันท์ ดาตา ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ของจังหวัดเลย ปี 2560

  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข-แมว สุนัข จำนวน 64 ตัว แมว จำนวน 4 ตัว รวม 68 ตัว ณ บ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย