รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 อ.เชียงคาน จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อ.ปากชม จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

ซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 อ.ปากชม จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...