วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยนายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอผาขาว ออกตรวจประเมินระบบป้องกันโรคและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จำนวน 2 ราย ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ของนายอนุชิด กรุงสิงห์ 392 ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว และฟาร์มแพะ ของนางสิริกาญจน์ ชัยจิระวัฒน์ 74 ม.7 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 อ.ผาขาว จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย อ.นาแห้ว จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...