หนังสึอเวียนกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เนี้อหาวันที่ดูรายละเอียดดาวน์โหลด
เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) 18 ก.พ.62
เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) 4 ก.พ.62
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) 22 ม.ค.62
โครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ สนง.ปศข.4 และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 17 ส.ค.61
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร "การประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล" 26 มิ.ย.61
การประเมินเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer/โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 21 พ.ค.61
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ 23 ม.ค.61
รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (GEODLD) 20 ธ.ค. 60
แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล 17 พ.ย. 60
ตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบที่ 1/2560 27 พ.ย. 60
เร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ต.ค. 60
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 15 ก.ย. 60
ตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2560 15 ก.ย. 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏิบัติงานยุคไทยแลนด์ 4.0 27 ก.ค. 60
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เนี้อหาวันที่ดูรายละเอียด
ผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 27 ตุลาคม 2560
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 ตุลาคม 2560