ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จ.เลย

ลำดับสินค้าหลักเกษตรกรต้นแบบที่อยู่ ศพก.อำเภอ
1 เกษตรผสมผสาน นายปัจจัย ทอกไข ม. 8 บ้านนาหนองทุ่ม ต. หนองคัน ภูหลวง
2 เกษตรผสมผสาน นายวรวุทธ บัวลา ม. 10 บ้านโคกฝาย ต. หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง
3 ข้าว นายทำเนียบ อารยะศิลปธร ม. 3 บ้านโพน ต. นาซ่าว เชียงคาน
4 ข้าว นางสุมาลี โคลส์ ม. 5 บ้านเกลี้ยง ต. นาพึง นาแห้ว
5 ข้าว นายบรรทัด สุปันโน ม. 1 บ้านปวนพุ ต. ปวนพุ หนองหิน
6 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นางสาวรจนา กงสิมมา ม. 12 บ้านนาค้อ ต. ปากชม ปากชม
7 ข้าวไร่ นายสังวร จันทะคีรี ม. 2 บ้านน้ำเย็น ต. กกสะทอน ด่านซ้าย
8 ผัก นายสุวรรณ กาญจนโกมล ม. 7 บ้านชลประทาน ต. ท่าลี่ ท่าลี่
9 มันสำปะหลัง นายวิษณุ กุตะพันธ์ ม. 10 บ้านเล่าใหญ่ ต. เอราวัณ เอราวัณ
10 ไม้ดอกไม้ประดับ นายสมศักดิ์ ธีญญารักษ์ ม. 5 บ้านแสนสุข ต. สานตม ภูเรือ
11 ยางพารา นายวิสุทธิ์ ภารกิจ ม. 7 บ้านดงป่ายาง ต. ท่าสะอาด นาด้วง
12 ยางพารา นายสำเนียง เกิดไทย ม. 7 บ้านซำใหญ่ ต. ผาขาว ผาขาว
13 ยางพารา นางอรุณี วังเหนือเลข ม. 11 บ้านกำเนิดเพชร ต. เมือง เมืองเลย
14 หน่อไม้ นางสุรูป แสนขันธ์ ม. 5 บ้านซำบาง ต. ห้วยส้ม ภูกระดึง