การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

 1. แผนพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : A, ไฟล์ excel updated 29 พ.ย. 2560
 2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  1. หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
 3. การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
  1. รายงานการประชุมฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่องระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (หน้า 5)
  2. หนังสืออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
  3. หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
  4. สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนฯ (ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม)
  5. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ "การแลกเปลี่ยนการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่
  6. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
  7. เนื้อหาการฝึกอบรม
   1. พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
   2. พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2557
   3. ระเบียบกรมปศุสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
   4. พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2538(28 มาตรา)
   5. กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  8. ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
  1. แบบประเมินความพึงพอใจ (ตัวอย่าง)
  2. สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม/แบบประเมิน
  3. สรุปแบบติดตามหลังการฝึกอบรม พร้อมตัวอย่างแบบติดตามรายบุคคล
 5. บันทึกสรุปบทเรียน
  1. รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
   1. แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล