การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

 1. แผน/ผลพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : A, ไฟล์ excel updated 27 สิงหาคม 2561
 2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  1. หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
  2. หนังสือเวียนแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฝ่าย
  3. หนังสือขอความอนุเคระาห์วิทยากร
 3. การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
  1. รายงานการประชุมฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่องพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561  (หน้า 8)
  2. ลายมือชื่อประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561
  3. หนังสืออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
  4. หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
  5. สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนฯ (ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม)
  6. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ "การประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล"
  7. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
  8. หลักการเขียนสื่อประชาสัมพันธ์
  9. การผลิตสื่อ การใช้อุปกรณ์ Smart Phone
  10. เทคนิคการถ่ายภาพ
  11. ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
  1. แบบประเมินความพึงพอใจ (ตัวอย่าง)
  2. สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม/แบบประเมิน
  3. สรุปแบบติดตามหลังการฝึกอบรม พร้อมตัวอย่างแบบติดตามรายบุคคล
  4. ตัวอย่างผลงาน  
 5. บันทึกสรุปบทเรียน
  1. รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
   1. แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล