การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

 1. แผน/ผลพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : A/ฺB, ไฟล์ excel
 2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  1. หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
  2. หนังสือเวียนแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฝ่าย
 3. การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
  1. ลายมือชื่อ/รายงานการประชุมฯ วันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562  (หน้า 9)
  2. หนังสืออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
  3. หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
  4. สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนฯ (ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม)
  5. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ/แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1  "ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog)"
  6. คู่มือระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog)
  7. ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
  1. แบบประเมินความพึงพอใจ (ตัวอย่าง)
  2. สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม/แบบประเมิน
  3. สรุปแบบติดตามหลังการฝึกอบรม พร้อมตัวอย่าง
 5. บันทึกสรุปบทเรียน
  1. รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
   1. แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล