การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562
โดยวิธีการสอนงาน

 1. แผน/ผลพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : A, แบบฟอร์ม IDP : B  ไฟล์ excel
  - แผนการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน (Coaching)

 2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  - หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา
  - ระเบียบวาระการประชุมเดือนกรกฎาคม 2562 (หน้า 4)

 3. การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
  - หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

  เนื้อหาการสอนงาน
  - ทบทวนการใช้งานระบบ e-operation
  - ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  - เทคนิคการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น
  - ภาพกิจกรรมการนิเทศงาน  การสอนงาน

 4. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
  - การประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม (โดยวิธีการสอนงาน)
  - สรุปประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม
  - ประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  - สรุปประเมินติดตาม
  -
  สรุปผลการสอน
 5. รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
  - แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล