การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564
โดยวิธีการสอนงาน

 1. แผน/ผลพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP :  ไฟล์ excel

 2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  - หนังสือแจ้งการพัฒนาบุคลากร
  - หนังสือเชิญวิทยากร
 3. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ Cop เรื่องโรคระบาดสัตว์
 4. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
 5. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร
 6. ภาพถ่ายการพัฒนาบุคลากร
 7. เนื้อหาการสอนงาน
 8. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
  - ตัวอย่างแบบทดสอบ
  - แบบสรุปทดสอบก่อนและหลังการอบรม
  - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  - สรุปประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 9. รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
  - แบบสรุปผล HRD การพัฒนาบุคลากร