อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกขัอมูลในระบบ e-operation ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

1. รายงานแผนพัฒนารายบุคคล IDP รอบที่ 1/2560

    1.1 แบบฟอร์ม 1,2.1,2.2  

2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ

    2.1 รายงานการประชุม

    2.2 หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา, ประชาสัมพันธ์แผนทาง เว็บไซต์

3. การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย

    3.1 หนังสืออนุมัติโครงการฝึกอบรม, โครงการฯ

    3.2 หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

    3.3 สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม e-operation (ตามแผนฯ)

    3.4 เนื้อหาการฝึกอบรม 

    3.5 ภาพกิจกรรม

4. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

    4.1 สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม/แบบประเมิน

    4.2 สรุปแบบติดตามหลังการฝึกอบรม พร้อมตัวอย่างแบบติดตามรายบุคคล

5. รายงานผลตามแบบฟอร์ม 3.1, 3.2 และ 4