อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์และการสื่อสารสังคมออนไลน์ในการปฏิบัติงานยุคไทยแลนด์ 4.0

1. รายงานแผนพัฒนารายบุคคล IDP รอบที่ 2/2560

     1.1 แบบฟอร์ม 1

     1.2 แบบฟอร์ม 2.1 

     1.3แบบฟอร์ม  2.2  

2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ

    2.1 รายงานการประชุม (หน้า 11)

    2.2 หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา, ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์

3. การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย

    3.1 หนังสืออนุมัติโครงการฝึกอบรม, โครงการฯ

    3.2 หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

    3.3 สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ (ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม)

    3.4 เนื้อหาการฝึกอบรม ระบบบริการอิเล็กทรอนิสก์ กรมปศุสัตว์,  การใช้สื่อสังคมออนไลน์,  พรบ.คอมพิวเตอร์

    3.5 ภาพกิจกรรม

4. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

    4.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

    4.2 สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม/แบบประเมิน

    4.3 สรุปแบบติดตามหลังการฝึกอบรม พร้อมตัวอย่างแบบติดตามรายบุคคล

5.รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
   
 5.1 แบบฟอร์ม 3.1
     5.2 แบบฟอร์ม 3.2
     5.3 แบบฟอร์ม 4