แผนปฏิบัติงาน ปี 2561

เนี้อหาดูรายละเอียดดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติงาน
- แผนรายปี
- แผนรายปีแยกตามอำเภอ
- แผนรายไตรมาส
- แผนรายเดือน

แผนเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์

 1. แผนเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK เพื่อวิเคราะห์จุลินทรีย์ และยาต้านจุลชีพตกค้างด้วยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์(Microbiological Assay) ปี 2561

ลำดับอำเภอ25 ธ.ค. 6026 ก.พ. 6115 พ.ค. 6130 ก.ค. 61
โรงฆ่าสัตว์ร้านปศุสัตว์ OKโรงฆ่าสัตว์ร้านปศุสัตว์ OKโรงฆ่าสัตว์ร้านปศุสัตว์ OKโรงฆ่าสัตว์ร้านปศุสัตว์ OK
1 เมืองเลย 6 2            
2 เชียงคาน     5 2        
3 ภูเรือ         6 1    
4 ด่านซ้าย             5 1
การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์(วันเก็บตัวอย่างเนื้อวันใดตรงกับวันพระหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เก็บตัวอย่างก่อน 1-2 วันแล้วแช่แข็งก่อนนำส่ง)
  • เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ครั้งละ 1 ตัวอย่าง จำนวน 4 ครั้ง/โรงฆ่าสัตว์/ปี
  • ตัวอย่างเนื้อสุกร โค-กระบือ เก็บจากสัตว์ตัวเดียวกัน เนื้อเป็นชิ้นเดียว ขนาด 10x10x10 ซม. ไม่ติดหนัง มัน พังผืด เอ็นหรือกระดูก
  • สัตว์ปีก เก็บเนื้อหน้าอกเลาะหนังออก ไม่ติดมัน เอ็น หรือกระดูก เก็บจากสัตว์ไม่น้อยกว่า 6 ตัวจากฟาร์มเดียวกัน รวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง
  • น้ำหนักต่อตัวอย่างไม่น้อยกว่า 500 กรัม ใส่ซิปแล้วใส่ถุงซิปอีกชั้นหนึ่งปิดปากถุงให้แน่น แช่แข็ง
  • บันทึกรายละเอียดตัวอย่างลงในฉลากกำกับตัวอย่าง
  • รายการวิเคราะห์ Salmonella spp., E.coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus, Coliform, TBC และ MA(Microbiological Assay)

 2. แผนเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ โครงการเชื้อดื้อยา ปี 2561

ลำดับอำเภอ26 มี.ค. 6118 ม.ย. 61
ไก่สุกรไก่สุกร
1 เมืองเลย 6 6    
2 เชียงคาน     6 6

pig caecum

แผนเก็บซีกัม

แผนเก็บตัวอย่างซีกัมไก่เนื้อและซีกัมสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ โครงการเชื้อดื้อยา ปี 2561 โดยเก็บตัวอย่างเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย ซึ่งมีซีกัมไก่เนื้อ 2 ตัวอย่าง และซีกัมสุกร 2 ตัวอย่าง รวม 4 ตัวอย่าง วันและเวลายังไม่กำหนด

chick caecum

แผนเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกร รวม 350 ตัวอย่าง ปี 2561 โครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง

ลำดับอำเภอ25 ธ.ค. 6029 ม.ค. 6126 ก.พ. 6126 มี.ค. 6115 พ.ค. 6118 มิ.ย. 6130 ก.ค. 612 ส.ค. 61
1 เมืองเลย 10 10 10 10 10 10 10 10
2 เชียงคาน 15 15 15 15 15 15 15 15
3 ภูกระดึง 5 5 5 5 5 5 5 5
4 ภูหลวง 5 5 5 5 5 5 5 5
5 หนองหิน 5 5 5 5 5 5 5 5
6 วังสะพุง 2 2 2 4 4 4 4 2
7 เอราวัณ 2 2 2 - - - - -
รวม 44 44 44 44 44 44 44 42