แผนปฏิบัติงาน ปี 2561

เนี้อหาดูรายละเอียดดาวน์โหลด
ตัวชี้วัด
- ระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
- แบบฟอร์มระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน