ตรวจประเมินรับรองใหม่และต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สดในโครงการปศุสัตว์ OK

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจประเมินการปฏิบัติทึ่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

เก็บตัวอย่างตรวจการปนเปื้อนจุลินทรีย์สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร อ.วังสะพุง

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบฟาร์มสุกรก่อนนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...