ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สด ปศุสัตว์ OK)ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุสัตว์ (มาตรฐานฟาร์ม) สำหรับฟาร์มแพะ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบ แนะนำผู้ประกอบการเพื่อขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...