ตรวจเยี่ยม ติดตาม และรับฟังปัญหาในโครงการอาหารเสริม (นม) จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจติดตามความพร้อมและแนะนำผู้ประกอบการฟาร์ม มาตรฐานไก่ไข่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยดำเนินการตามโครงการจังหวัดเลย เมืองแห่งมาตรฐานสินค้าและอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้ทำการตรวจประเมินร้านขายอาหารสัตว์ทุกแห่งจำนวนรวมทั้งสิ้น 218 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...