8 - 12 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยนายธีระพงษ์ พันธะไชย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายให้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามแผนการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2/2560 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เมืองเลย ภูกระดึง นาด้วง ปากชม เชียงคาน ภูเรือ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลที่มีโรงฆ่าสัตว์ในพื้นกล่าว ดังนี้

- 8 กันยายน 2560 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย โรงฆ่าสัตว์เจ๊เจี๊ยบ โรงฆ่าสัตว์เบลี และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลภูกระดึง


- 11 กันยายน 2560 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์สรินยา โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาด้วง โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปากชม และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงคาน


- 12 กันยายน 2560 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลภูเรือ และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลด่านช้าย


โดยโรงฆ่าสัตว์แต่ละแห่งต้องผ่านการตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากพบข้อบกพร่องให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด