วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญและทราบขั้นตอนของการได้รับรองเครื่องหมายฮาลาล มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 10 ราย โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ส่วนรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายมรกต บุญเรือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน และภาคเอกชน นายดำรงค์ เพียรรักษ์ ผู้จัดการโรงฆ่าสัตว์เบลี มาให้ความรู้ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย