30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ ออกตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอเอราวัณ กรกนกฟาร์ม บัวลองฟาร์ม ยงยุทธฟาร์ม ให้คำแนะนำด้านการจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด