วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลยมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ นายเฉลิมพล บุญเจือ ผู้อำนวยการศูนย์ พัฒนาปศุสัตว์ตาม พระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดำเนินการ ตรวจรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(มาตรฐานฟาร์ม) สำหรับฟาร์มแพะ ซึ่งได้รับ พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 ตัวเป็นแพะเนื้อ จำนวน 8 ตัวและแพะนม จำนวน 8 ตัว ปัจจุบันมีแพะเกิดขึ้น รวมจำนวน 44 ตัว เพื่อพัฒนามาตรฐานการเลี้ยง เพิ่มคุณภาพผลผลิตด้านปศุสัตว์ ตามนโยบาย ของกรมปศุสัตว์