วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายพิงพันธ์ เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ประชุมผู้มีส่วนได้เสียบริเวณโดยรอบโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจัดทำประชาคม สร้างการรับรู้เรื่อง การขออนุญาตก่อตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (โค-กระบือ)ผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 32 ราย มีมติในที่ประชุมฯ เห็นด้วย 32 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย