วันที่ 1 เมษายน 2564 ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายบรรเจิด กาญจนโกมล ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ ออกตรวจสอบฟาร์มสุกรก่อนนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ จำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลอาฮี ได้แก่ ฟาร์มนางวิชาภา ปัจจัง บ้านเลขที่ 220 ม.6 ต.อาฮี มีจำนวน โรงเรือน 4 โรงเรือน สามารถ นำสุกรเข้าเลี้ยงได้ 3,400 ตัว และนางสุภารัตน์ ธรรมสรณกุล 338 ม.4 ต.อาฮี จำนวน 2 โรงเรือน นำสุกรเลี้ยงได้ 1,600 ตัว พบว่าเป็นฟาร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์จึงอนุญาตให้นำสุกรเข้าเลี้ยงได้โดยต้องขอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์จากสัตวแพทย์ต้นทางให้ถูกต้องพร้อมแแนบผลการตรวจเลือดส่งมอบให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ได้ตรวจสอบปลายทาง