วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2564 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับนายวีระพัฒ เพ็งพา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวปาจรีย์ ห่มขวา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของบริษัททีเอฟเอสเอส ฟู๊ด จำกัด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย อำเภอเมืองเลย ผลการตรวจคณะกรรมการให้ข้อแนะนำ การแก้ไขข้อบกพร่องและกำหนดระยะเวลาแก้ไขประมาณ 30 วัน